010-498 47 00

Lejongårdar Familjehem

Att Bli Familjehem

Här finner du information kring vad det innebär att vara familjehem och om du har ytterligare frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss via mail eller telefon.

Konsulentstödd Familjehemsvård

Lejongårdar ger stöd till och handleder de familjehem som tar sig an uppdrag från oss.

Vår personal finns med under hela placeringen för att våra familjehem ska kunna känna sig trygga och få vägledning, råd och stöd. Vi har dessutom regelbundna uppföljningsträffar under placeringen.

Varför Familjehem?

Att vara familjehem åt ett barn eller ungdom kan innebära stora förändringar i livet, såväl för familjehemmet som för den unge som placeras. Det är dock viktigt att komma ihåg, att det är den unge som befinner sig i en socialt utsatt situation och därför behöver mest uppmärksamhet och stöd. Barnets bästa och barnets behov ska stå i centrum för såväl val av familjehem som för de insatser som planeras att ges.

När ett barn placeras sker det oftast under känslomässiga och påfrestande förhållanden. Barnet kanske behöver separeras från sina biologiska föräldrar eller har varit utan sina föräldrar en tid och ska nu leva i en ny familj.

Placering i familjehem är en process i sig. Det finns en anledning till varför barnet är utan sina föräldrar eller behöver separera ifrån dem. Socialtjänsten har i samband med en utredning och placering, bedömt och beslutat att ett familjehem är den insats som är mest lämpad för att kunna tillgodose de behov som barnet har men inte kan eller har möjlighet att få av tidigare föräldrar eller vårdnadshavare.

Hur påverkar det mig att bli familjehem?

För en individ eller familj som har erbjudit sig att vara familjehem kan det innebära stora förändringar i vardagen. Det är ett utmanande uppdrag men också väldigt givande. Belöningen av att hjälpa en annan människa är dock flera gånger större än de svårigheter man tar sig igenom på vägen.

Man har kanske tänkt tanken eller upplevt känslan av att vilja hjälpa socialt utsatta personer, särskilt om något har berört oss eller om det har funnits i vår närhet. Att däremot gå från en tanke till att faktisk sträcka ut sin hand och erbjuda sitt stöd är ett större steg att ta. Det är ett åtagande som innebär att man tar ansvar för en annan medmänniska, i syfte att hjälpa den personen att få en bättre tillvaro.

Valet att bli familjehem kräver att man noga tänker igenom uppdraget och vad det innebär.

Kan jag bli familjehem och vad innebär uppdraget?

De viktigaste kriterierna för att vara ett bra familjehem är att man ska kunna ge tid till den placerade samt visa engagemang och ha hjärtat på rätt ställe. Man ska kunna stå för trygghet och omtänksamhet samt kunna stötta barnet såväl känslomässigt som praktiskt. Kan man erbjuda detta är det en god grund för att bli godkänd som familjehem.

Man kan vara familjehem som ensamstående eller som familj och bostaden kan se ut på olika sätt, huvudsaken är att barnet har ett eget rum. Man kan vara arbetslös, arbeta heltid, deltid eller studera. Det är dock barnets behov som styr vilken bostad, familjesammansättning eller tillgänglighet som anses vara mest lämplig. Det är en individuell bedömning som görs av socialtjänsten. Beslut och matchning av den unge och familjehemmet grundar sig i den utredning som har gjorts av antingen socialtjänsten eller annan aktör med en utredande kompetens. Matchning av lämpligt familjehem grundar sig i de behov barnet har, ställt mot familjehemsföräldrarnas förmåga att ta hand om eller tillfredställa dessa behov hos barnet.

Innan beslut tas om att inleda en utredning av ett familjehem så kontrolleras samtliga familjehemsmedlemmar genom att ett antal utdrag begärs in. Utdragen ska beställas av den som är intresserad av att bli familjehem och sedan lämnas över till Lejongårdar i oöppnade kuvert. De utdrag som krävs är:

Utdrag ur både misstanke- och belastningsregister från Polisen.

Utdrag ur Socialregistret, beställs från socialförvaltningen i den kommun där personerna i familjehemmet är folkbokförda.

Utdrag från Kronofogdemyndighetens databas, där det framgår om man har skulder.

När detta är gjort kontaktas ni som familjehem av personal från Lejongårdar för återkoppling samt för att boka tid för ett inledande samtal. Lejongårdar står för en grundläggande informationsinhämtning. Därefter kompletterar oftast socialtjänsten med sin utredning för att säkerställa och godkänna ett lämpligt familjehem.

Jourhem

I ett jourhem placeras barnet oftast akut eller snarast möjligt.

Ett barn som kommer till ett jourhem befinner sig oftast i en svår situation och behöver därför mycket trygghet. Det är då viktigt att jourhemmet kan vara tillgängligt och stötta barnet under dygnets alla timmar.

Placeringen kan ske omgående efter att familjehemmet tillfrågats och tackat ja till att ta emot ett barn. Då krävs det att man åtsidosätter andra åtaganden och ger tid till den placerade. Av den anledningen är det svårt att ha en annan sysselsättning vid sidan av uppdraget som jourhem.

Ersättning

Till familjehemmet utgår en ersättning en gång per månad. Sveriges Kommuner och Landsting ger årligen ut rekommendationer för ersättning till bland annat familjehem. Ersättningen består av en arvodesdel samt en omkostnadsdel. Omfattningen på uppdraget avgör oftast hur stor ersättning som utgår.

Tala gärna med personal från Lejongårdar om du har ytterligare frågor kring ersättning.