010-498 47 00

Lejongårdar Familjehemsvård

Länkar till Innehåll:

Familjehemsvård och förstärkt familjehemsvård

Familjehemsvård och förstärkt familjehemsvård enligt vårt koncept innebär att de omfattande behandlingsinsatserna utgör ett bra alternativ till institutionsvård.

Vi erbjuder barnet/den unge en trygg familj där denne kan utvecklas i positiv riktning och samtidigt ha en så god kontakt som möjligt med sin ursprungsfamilj och nätverk.

Varje barn/ungdom har en konsulent

Varje barn/ungdom har en konsulent som driver processen kring barnet/den unges nätverk samt handleder familjehemmet och sköter kontakten med ursprungsfamiljen.

Konsulenten träffar barnet/den unge och familjehemmet minst en gång per vecka och har även till uppgift att säkerställa att behandlingsinsatserna genomförs i enlighet med gällande genomförandeplan.

Utredning

Det är av största vikt att utreda vad/vilka problemet/en är hos varje individ, hur det har kunnat fortgå, och framför allt vad man kan och bör göra åt det. Detta är, enligt oss, grunden i allt seriöst behandlingsarbete och innebär att vi gör en grundläggande analys av detta i början av placeringen.

Neuropsykiatrisk utredning ingår alltid om behovet finns.

Miljösamspel

Vi strävar även efter att finna ett optimalt miljösamspel.

Detta genom instruktioner, regler och positiv feedback från de man har runt omkring sig i vardagen, vilket kan göra att ett mer konstruktivt beteende växer sig starkare.

Vi tycker också det är viktigt med målstyrning och mätning. Detta genom en tydlig riktning som alla är överens om och som alla bidrar till, samt mätning av i vilken mån man närmar sig målen eller ej.

Goda relationer

Vikten av anknytning och goda relationer – Vi arbetar utifrån att förutsättningen för positiv förändring utgår från goda relationer och positiva förebilder.

Vi anser att den första viktiga uppgiften i arbetet med individen är att tålmodigt bygga upp en ömsesidig varm, pålitlig och varaktig relation, dessutom en känslomässig bindning oavsett livssituation, problematik eller diagnos.

Därför lägger vi stor vikt vid att arbeta med anknytning, jag-struktur och mentalisering parallellt med andra behandlingsinsatser.