010-498 47 00

Lejongårdar Familjehemsvård

Familjehemsvård och förstärkt familjehemsvård

Familjehemsvård och förstärkt familjehemsvård enligt vårt koncept utgör ett bra alternativ till institutionsvård.

Vi erbjuder barnet / den unge en trygg familj där man kan utvecklas i en positiv riktning. 

Samtidigt strävar vi efter att barnet / den unge har en så god kontakt som möjligt med sin ursprungsfamilj och nätverk.

Varje barn / ungdom / vuxen har en konsulent

Varje barn / ungdom / vuxen har en konsulent som driver processen.

Konsulenten har till uppgift att säkerställa att behandlingsinsatserna genomförs i enlighet med gällande genomförandeplan.

Konsulenten utför följande: 

  • handleder familjehemmet
  • sköter kontakten med ursprungsfamiljen och även andra delar av barnet / den unges nätverk
  • träffar barnet / den unge och familjehemmet minst en gång per vecka
  • Kommunicerar med och sammanställer månadsrapport till uppdragsgivare
Utredning

Våra familjehem utreds enligt Kälvestens-metoden och utredningen analyseras externt.
Socialtjänstens eller Kriminalvårdens utredning ligger till grund för vilket familjehem som bedöms lämpligt, därden placerades behov ska kunna bemötas av familjehemmet och då mynnar ut i en god matchning.

Neuropsykiatrisk utredning kan erbjudas.

Miljösamspel

Vi strävar även efter att finna ett optimalt miljösamspel.

Genom instruktioner, regler och positiv feedback från de man har runt omkring sig i vardagen arbetar vi med att utveckla ett ökat konstruktivt beteende.

Vi tycker också det är viktigt med målstyrning och mätning. Detta genom en tydlig riktning som alla är överens om och som alla bidrar till, samt mätning av i vilken mån man närmar sig målen eller ej.

Goda relationer

Vikten av anknytning och goda relationer – Vi arbetar utifrån att förutsättningen för positiv förändring utgår från goda relationer och positiva förebilder.

Vi anser att den första viktiga uppgiften i arbetet med individen är att tålmodigt bygga upp en ömsesidig varm, pålitlig och varaktig relation.

Vi anser dessutom att det är viktigt att bygga upp en känslomässig bindning oavsett livssituation, problematik eller diagnos.

Därför lägger vi stor vikt vid att arbeta med anknytning, jag-struktur och mentalisering parallellt med andra behandlingsinsatser.