010-498 47 00

Klientundersökning

Tack för dina inlämnade svar!

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Lejongårdar HVB behandlingshem har en uppgift:
Att hjälpa dig, din klient eller dina nära och kära att bli kvitt sina problem med missbruk och/eller kriminalitet. Detta gör vi med kunskap, beprövad erfarenhet och en väldig hängivenhet inte bara till vår uppgift i allmänhet utan till våra klienter i synnerhet. Då vi har 9 behandlingsplatser på basenheten hinner vår personal lära känna varje klient som vistas här väl.
Målsättning
Lejongårdar HVB har målsättningen att klienten efter vistelse på basenheten ska ges möjlighet att fortsätta sin behandling i en friare men också mer ansvarskrävande miljö. De områden som vi möter hos våra klienter är missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Oftast är bilden en kombination av dessa.

På Lejongårdar HVB är all personal utbildad i Motiverande Intervjuteknik (MI). Detta för att i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet och utifrån KBT verka för att lära klienterna att motivera sig själva utifrån deras individuella förutsättningar. Lejongårdars uppdragsgivare är kommuner och kriminalvården.

Värdegrund
Vår värdegrund innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlingsprinciper som ska fungera normerande.

Våra grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet och vår ambition är att göra det möjligt för våra boende/klienter och vår personal att uppleva välbefinnande, meningsfullhet, och trygghet i tillvaron.

Vi vill skapa förutsättningar för alla att få sina behov och önskemål uppfyllda och vi ska så långt som möjligt slå vakt om de boendes/klienternas rätt att utforma sina liv såsom de själva önskar.

Syftet är att alla som arbetar på Lejongårdar skall leva upp till denna vision.