010-498 47 00

Lejongårdar Familjehem

Information till Kommuner & Kriminalvård

Lejongårdar bedriver förstärkt familjehemsvård. Vi utbildar våra familjehem enligt socialstyrelsens material ”Ett Hem att Växa i”.

Familjerna får regelbunden handledning och utbildning för att upprätthålla bästa kvalitet.

I nedan text finns det mer information om hur vi arbetar. För frågor och funderingar kontakta oss via mail eller telefon:

Matchning & placering:
010 – 498 47 00
info(a)lejongardar.se

”Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna med social problematik samt ensamkommande barn & ungdomar”

Tryck på nedan knappar och rulla ned för att läsa mer

CLOSE LL ACCORDIONS
Familjehemsvård och förstärkt familjehemsvård inom Lejongårdar
Familjehemsvård och förstärkt familjehemsvård enligt vårt koncept utgör ett bra alternativ till institutionsvård. Vi erbjuder barnet / den unge/ vuxna en trygg familj där denne kan utvecklas i en positiv riktning. Samtidigt strävar vi efter att den placerade har en så god kontakt som möjligt med sin ursprungsfamilj och nätverk, när så är aktuellt.

Våra familjehem utreds enligt Socialstyrelsen riktlinjer och Kälvestens-metoden (Nya Kälvesten) med betoning på anknytnings-mentaliserings- och affektteori. Inför utredningar använder vi Socialstyrelsens BRA-fam, bedömning vid rekrytering av familjehem. Våra intervjuer analyseras externt.

Vi lägger stor vikt vid matchning till familjehemmen, där uppdragsgivarens utredning ligger till grund för oss i vår matchningsprocess. Under matchningsprocessen bedöms vilket/vilka familjehem som är relevanta och kan matcha individens behov.

Vi kan på Lejongårdar erbjuda Neuropsykiatrisk utredning. Detta ingår inte i dygnskostnaden.

Inskrivning / avslutad placering

Efter överenskommelse om uppdrag mellan placerande myndighet och Lejongårdar hålls ett inledande samtal i familjehemmet. Under mötet klargörs uppdraget som Lejongårdar åtar sig.

Utifrån uppdragsbeskrivning och vårdplan skrivs sedan en genomförandeplan för hur det fortsatta arbetet ska se ut under placeringstiden.

Vi har regelbunden handledning och uppföljning med familjehemmet. Vi följer upp den placerades behov för att försäkra oss om att hen får så bra förutsättningar i familjehemmet som möjligt.

Skulle nya behov uppstå så ansvarar Lejongårdar för att detta förmedlas till uppdragsgivaren.

Under placeringstiden

Lejongårdar strävar efter att finna ett optimalt samspel mellan individ och miljö. Vikten av en bra miljö och goda relationer i samverkan med den enskilda individen, samt samspelet med den sociala, den fysiska och den kulturella omgivningen bildar tillsammans möjligheter för individen att utvecklas.

Genom stöd, vägledning, regler och positiv feedback från de man har runt omkring sig i vardagen, arbetar vi med att utveckla ett konstruktivt beteende för den placerade.
En trygg förutsägbar miljö påverkar individen på ett, för hen, gynnsamt och stödjande sätt.
Vi arbetar efter att skapa goda relationer till våra placerade.

  • Förutsättningar för en positiv utveckling utgår från goda relationer och positiva förebilder
  • Vi anser att den första viktiga uppgiften i arbetet med individen är att tålmodigt bygga upp ett förtroende, en ömsesidig varm, pålitlig och varaktig relation.
  • Vi lägger stor vikt vid den enskildes förutsättningar och behov och handleder familjehemmet utifrån detta.

Vi tycker också det är viktigt med målstyrning och kvalitetsarbete. Detta sker genom kontinuerlig uppföljning av mål i Genomförandeplan och Vårdplan.

Stöd av Familjehemskonsulenten

Våra familjehem och den placerade har en familjehemskonsulent kopplad till sig som har till uppgift att säkerställa att stöd och insatser i enlighet med gällande genomförandeplan/vårdplan uppfylls. Våra familjehemskonsulenter är socionomer och har en lång och bred erfarenhet av socialt arbete.

Familjehemskonsulenten utför följande:

  • Har regelbunden handledning med familjehemmet varje eller varannan vecka.
  • Erbjuder familjehemmet stöd via telefon dygnet runt.
  • Har regelbundet samtal med placerade vuxna, samt med placerade barn, om så överenskommits med socialtjänst.
  • Deltar i aktuella möten kring den placerade, vid behov, t ex skola, BUP, socialtjänst, frivård mm.
  • Har kontakt med ursprungsfamiljen och även andra delar av den placerades nätverk, om det ingår i uppdraget från socialtjänsten/kriminalvården.
  • Kommunicerar med och sammanställer månadsrapport till uppdragsgivare.

Handledningen till familjehemmen är företrädesvis inriktade på lågaffektivt bemötande, relationsskapande och ett jagstrukturerat förhållningssätt.