010-498 47 00

Metod & Arbetssätt

Lejongårdar AB arbetar oftast på uppdrag av placerande myndighet utifrån den utredning och behovsbedömning som har gjorts.

Inför varje placering ser vi gärna att ett bedömningssamtal hålls mellan Lejongårdar, vårdtagaren och placerande myndighet. Detta för att säkerställa att det stöd och den vård som vårdtagaren har behov av matchar de insatser som Lejongårdar utlovar.

Nedan ser du exempel på metoder och arbetssätt som vi kan komma att tillämpa i vår verksamhet beroende på vilket behov som finns.

UTREDNINGSINSTRUMENT
ASI/ADAD – ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad och strukturerad intervju som används som bedömningsinstrument i missbruk- och beroendevård. Intervjun kartlägger olika livsområden samt en persons alkohol- och drogvanor. Vårdtagaren får skatta hur stor oro han eller hon känner inför varje område samt hur stort hjälpbehov som föreligger. ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är ett bedömningsinstrument precis som ASI men riktar sig istället till unga missbrukare eller unga med social problematik.

AUDIT/DUDIT – Är två olika typer av frågeformulär som används för att kartlägga en persons alkohol- eller drogvanor. AUDIT står för Alkohol Use Disorders Identification Test och DUDIT står för Drug Use Disorders Identification Test.

Kälvestensmetoden – För utredning av familjehem

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH SAMTALSMETODIK
Motiverande samtal (MI) – Vi använder motiverande samtal som metod och förhållningssätt i vårt stödarbete. De motiverande samtalen går ut på att klargöra problemområden där vårdtagaren önskar göra en förändring, fånga upp förändringsinriktade uttalanden under samtalen och sedan aktivt arbeta för en förändring. Förändringsarbetet sker genom att vårdtagaren får upprätta en muntlig eller skriftlig handlingsplan på kort eller lång sikt. MI-samtal lägger stort fokus på att vårdtagaren själv kommer till insikt genom att utveckla sina egna svar på frågor.

Kognitiva metoder – Ibland behöver vårdtagaren klargöra sambandet mellan tanke, känsla och handling. Exempelvis kan vårdtagaren ställa sig frågan om varför han eller hon fortsätter med ett oönskat beteende. Då lämpar sig kognitiva metoder som samtalsmetodik där samtalsterapeuten är mer aktiv i själva förändringsarbetet. I dessa samtal kan vårdtagaren få uppgifter eller hemläxor att öva på mellan samtalen. Syftet är att samtalsterapeuten sedan arbetar med att ersätta oönskade kognitiva scheman (felaktiga tankeprocesser) med alternativa kognitiva scheman, som i sin tur skapar nya känslor och beteenden hos vårdtagaren.

Återfallspreventiva samtal – Syftar på att stärka individen, att på ett förebyggande sätt minska risken för återfall i missbruk, beroende eller andra socialt nedbrytande beteenden.

Pedagogiskt förhållningssätt – Vi strävar efter att arbeta pedagogiskt i våra stödinsatser, i syfte att stimulera till ett aktivt lärande hos vårdtagarna.

PLANERING OCH UPPFÖLJNING
Genomförandeplan – Inför varje placering i stödverksamheten genomför vi en individuell behovsinventering så att stöd- och coachinginsatserna blir väl anpassade till individen och dennes specifika behov. Detta tydliggörs genom en så kallad genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver tydligt vilka stödinsatser som ska utföras, vem som ansvarar för vad samt inom vilken tidsram insatserna ska utföras. Planen följs regelbundet upp tillsammans med vårdtagare och placerande myndighet.

Månadsrapporter – Varje månad lämnar personal från Lejongårdar en månadsrapport till placerande myndighet. I rapporten beskriver vi det aktuella läget, samt vad som har gjorts under månaden för att uppnå målen eller de insatser som finns i genomförandeplanen.

Kontaktperson/Boendestödjare – Varje person som är placerad hos oss får en kontaktperson/boendestödjare kopplad till sig som är med under hela placeringen. Det främsta syftet är att ge praktisk assistans och vägledning under placeringen men även att kunna finnas till för det psykosociala samtalet vid behov. Kontaktpersonen är med vid ett första möte inför en placering hos Lejongårdar.

Personliga uppföljningsmöten – Vår personal medverkar tillsammans med vårdgivare och placerande myndighet på de inbokade uppföljningsmötena under placeringstiden. Oftast bestämmer placerande myndighet när dessa möten ska ske. Vår personal kommer dock att kontakta placerande myndighet om det skulle uppstå ytterligare behov av att träffas mellan de planerade uppföljningsträffarna.

Medbestämmande och inflytande – Vi prioriterar att individen ska vara aktiv till att påverka, uttrycka och vara delaktig i den egna processen under tiden då denne är aktuell för verksamhetens stödinsatser. Målet är, att utifrån individuell förmåga, få till stånd en fungerande livssituation samt att bli en aktiv medlem i samhället.

BOENDESTÖD OCH STÖDINSATSER
ADL-träning – ADL står för aktiviteter i dagliga livet. Det kan delas upp i olika områden. Personlig ADL innebär exempelvis att kunna sköta sin hygien eller att kunna äta rätt. Instrumentell ADL syftar på att kunna sköta hushållssysslor som exempelvis städ, tvätt, inköp, matlagning, följa boenderegler eller ha koll på hushållsekonomi. Vidare finns även ADL i samhället, vilket betyder att man ska kunna det sociala samspelet samt att vara delaktig och ta ansvar utanför det egna boendet. Lejongårdars boendestödjare arbetar dagligen med ADL-träning för de boende som har behov av det.

ESL (Ett Självständigt Liv) – För våra socialpsykiatriklienter med psykiska funktionsnedsättningar använder vi den socialpedagogiska behandlingsmetoden ESL (Ett självständigt Liv) om behov finns. Metoden syftar till att öka klienternas möjligheter till självständighet och ska fungera som extra stöd i vardagen utöver medicinering och andra behandlingsmetoder. Metoden lämpar sig särskilt för personer med schizofreni eller liknande psykiska tillstånd, men går även bra att använda på personer med annan psykisk ohälsa. ESL är en psykosocial behandlingsinsats som riktar in sig särskilt på social färdighetsträning, såsom att klara av vardagliga aktiviteter eller att fungera i ett socialt samspel. Metoden ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Läs mer…

Praktisk assistans – Den största delen av en boendestödjares arbete sker genom att erbjuda praktisk assistans. Exempel på praktisk assistans är att ge stöd i boendet, myndighetskontakter, läkar- och tandvårdskontakter, studie- och yrkesvägledning, social träning, stöd i integration eller att bistå med transporter. Det kan även innebära stöd i att fylla i ansökningar eller andra formulär. Vårt huvudmål med stödet är att våra vårdtagare får en väl fungerande vardag.

Integrationsarbete – Målet med integrationsarbetet är att motverka isolation och utanförskap samt att skapa de bästa förutsättningarna för vårdtagaren att kunna leva ett självständigt liv utan stöd. Vi vill att vårdtagaren ska kunna ingå i sociala sammanhang och få en bra och fungerande struktur i vardagen. Vår personal arbetar nära personerna som får vårt stöd eftersom vi tror att tät kontakt och tillitsfulla relationer skapar bra arbetsallianser vilket i sin tur ger bra resultat.

Nätverksarbete – Vid behov kan vi erbjuda nätverksarbete. Inledningsvis upprättas en nätverkskarta för att tydliggöra positiva resurser i nätverket. Därefter kan man bjuda in till ett nätverksmöte med viktiga personer för att se hur dessa personer kan bidra med stöd till vårdtagarens fördel.

Miljöterapi – Vi arbetar i sociala miljöer med de personer som får stöd av oss. Vi finns med som både pedagogiskt och psykosocialt stöd hela vägen. Den sociala miljön ska gynna den personliga utvecklingen och inlärningen hos vårdtagaren. I det miljöterapeutiska arbetet vill vi att vårdtagaren ska vara så aktiv och delaktig som möjligt samt känna en hög grad av medbestämmande.

Mindfulness – Som stödinsats kan Lejongårdar även erbjuda övningar i mindfulness för de som behöver. Övningarna lär dig att hantera och reducera stress. Genom mindfulness lär man sig att se på tillvaron på ett icke-dömande sätt. Man ser tillvaron som den är, vilket i sin tur frigör resurser att kunna hantera sin vardag på ett mer effektivt sätt.