010-498 47 00

Lejongårdar Stödboende – Träningslägenhet

Lejongårdar erbjuder stöd och insatser till personer som behöver träna sig på att bo i eget boende

Vi ger stöd hela vägen

För vissa vuxna personer kan ett eget boende innebära stora psykiska påfrestningar och ett alldeles för stort ansvar.

Lejongårdar erbjuder stöd och insatser till personer som behöver träna sig på att bo i eget boende. Målet med boendet är att personerna ska bli bättre rustade att leva ett självständigt liv.

Till alla våra träningslägenheter finns det boendestödjare som har bred erfarenhet av att arbeta med socialt utsatta människor. Vi anpassar därför vårt arbetssätt utifrån varje individs behov. Det är också varje persons behov som avgör hur omfattande stödet är.

Vi ger dig stöd hela vägen

Träningslägenheterna svarar för ett stödboende under en kortare eller längre tid utifrån kartlagda behov och utifrån den boendes egna förmåga. Ibland kan boendestöd behövas dagligen och ibland är det tillräckligt med stöd 1-3 gånger per vecka. Vi följer noggrant upp hur stödbehovet förändras över tid och vi finns med och ger stöd så länge den boende och uppdragsgivaren önskar.

 

Det psykosociala samtalet är en stor del i det dagliga stödet. Vi strävar därför efter att skapa tillitsfulla relationer, genom samtal, för ökad trygghet hos våra boende.

 

I en träningslägenhet får den boende träna på att bo själv och klara av saker på egen hand såsom hushållning, budgetering, följa boenderegler samt att bevaka övriga förpliktelser som hör till boendet. Målet med boendet är att individen ska utveckla självständighet samt öka sin förmåga att klara sitt boende utan stöd. Utöver stöd i själva boendet motiverar även boendestödjaren den boende till sociala aktiviteter och ett socialt samspel utanför boendet.

Träningsboendet utgår från den upprättade vårdplanen som socialtjänsten eller annan uppdragsgivare har formulerat. Utifrån vårdplanen upprättas sedan en genomförandeplan tillsammans med den boende och dennes boendestödjare. Genomförandeplanen utformas med fördel i samråd med socialtjänsten/uppdragsgivaren då vårdplanen presenteras. Genomförandeplanen mynnar ut i ett särskilt upprättat veckoschema, vilket har den pedagogisk förklaringen att de boende erbjuds trygghet genom struktur.

Det här stödet erbjuds i våra träningslägenheter:

 • Boendestödjare/Kontaktperson
 • Praktisk assistans och vägledning i boendefrågor
 • Veckoplanering
 • Motiverande samtal (MI)
 • KBT-inriktade samtal (utifrån kognitiv teori)
 • Samtalsserier med förändringsinriktade samtal
 • Social färdighetsträning
 • Aktiviteter utanför hemmet
 • ADL-träning (Aktiviteter i Dagliga Livet)
 • Nätverksarbete
 • Mindfulness
 • Miljöterapi