010-498 47 00

SOCIAL PROBLEMATIK

SOCIAL PROBLEMATIK

 

Målgrupp:

Vuxna personer över 18 år med social problematik som exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik, kriminalitet, boendeproblematik, psykiska funktionsnedsättningar, eller en kombination av dessa.

Vuxenverksamhetens målgrupper har många olika sidor, där även individerna eller undergrupperna skiljer sig väsentligt från varandra. Därför använder vi oss av begreppet social problematik när vi försöker definiera målgruppen.

 

Teori och metod:

Det är av stor vikt att så långt som möjligt individanpassa insatserna och stödet utifrån den vuxnas behov och önskemål. Oftast kartläggs och/eller utreds behov av insatser av socialtjänsten. Utifrån socialtjänstens utredning och bedömning utformar Lejongårdar insatserna och stödet i en genomförandeplan tillsammans med den boende och utredare från socialtjänsten.Våra stödinsatser grundar sig i såväl pedagogiska, miljöterapeutiska, kognitiva och lösningsfokuserade teorier. Vi anpassar varje insats utifrån individens behov. Vårdplanen är dock oftast det styrande dokumentet, där uppdragsgivaren har framfört önskemål om insatser som svarar mot utredda behov. Nedan följer exempel på metoder vi använder oss av i det dagliga arbetet:

 

 • Ett pedagogiskt förhållningssätt
 • Motiverande samtal
 • KBT-inriktade samtal
 • ESL (Ett Självständigt Liv)
 • Återfallsprevention
 • Samtalsserier, förändringsinriktade samtal
 • Social färdighetsträning
 • Miljöterapi
 • ADL-träning
 • Medlingskontakt (vid behov)
 • Nätverksarbete

 

Boendetyper

 

Träningslägenheter:

Svarar för ett stödboende under en längre eller kortare tid utifrån individens kartlagda behov och egna förmåga. Träningsboendet utgår från den upprättade vårdplanen som socialtjänsten har formulerat.

Utifrån vårdplanen upprättas en genomförandeplan tillsammans med den boende och dennes boendestödjare. Genomförandeplanen kan även komma att utformas i samråd med socialtjänsten då vårdplanen presenteras. Genomförandeplanen mynnar ut i ett särskilt upprättat veckoschema. Boendestödjare finns tillgängliga utifrån den boendes behov. Ibland kan boendestöd behövas dagligen och ibland är det tillräckligt med stöd 1-3 gånger per vecka.

I en träningslägenhet får den boende träna på att bo själv och klara av saker på egen hand såsom hushållning, budgetering, social träning och annan ADL-träning samt öva på det sociala samspelet utanför boendet.

Målet med boendet är att individen ska utveckla självständighet samt öka sin förmåga att klara sitt boende.

Våra boendestödjare finns med under hela placeringstiden och bistår med såväl praktisk assistans som med psykosociala samtal vid behov.

 

Utslussboende:

I utslussboendet arbetar våra boendestödjare i riktning mot en normalisering i samhället, där målet är ett stabilt, långsiktigt boende som är anpassat efter individens behov.

Den som har fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar ska få vårt stöd i att kunna leva så nära sin invanda miljö som möjligt.

Målet är att de boende ska känna en ökad självständighet och en förbättrad livskvalitet. Vi ger stöd ur sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Exempelvis lägger vi stor vikt vid hushållning, försörjning, studie- och yrkesvägledning, fungerande myndighetskontakter, fritidsaktiviteter, nätverk och socialt samspel.