010-498 47 00

Under hösten har vår personal fortbildat sig inom CRA och Återfallsprevention.

CRA

Missbruksbehandlingen CRA (Community Reinforcement Approach) baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Målet med denna kurs är att praktiskt kunna tillämpa CRA inom vårt arbetsområde och att vi ska känna oss tillfreds i vårt arbete som missbruksbehandlare och därigenom uppnå goda resultat och känna oss trygga i vårt behandlingsarbete.

CRA har gott stöd i internationell forskning och rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Återfallsprevention

Målgruppen för Återfallsprevention är ungdomar och vuxna med beroendeproblem som rör alkohol, narkotika, läkemedel, tobak eller spel.

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. I studier med alkoholberoende personer fann man ett antal vanliga typer av triggers (utlösande faktorer) för återfall, bland annat negativa känslomässiga tillstånd som exempelvis nedstämdhet eller ångest, konflikter med andra personer och ett socialt tryck att dricka. Med dessa faktorer som utgångspunkt ses återfall i missbruk som en process. Den startar med tankar och känslor kring alkohol i vissa situationer och leder fram till att personen inte klarar av att hålla fast vid sitt mål.

Målet sätts av individen och det kan vara antingen ett kontrollerat drickande eller helnykterhet.

Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt.

De inre färdigheterna handlar om att deltagarna tillägnar sig ökad förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall. På senare år har även tekniker från ”tredje vågens KBT”, såsom att hantera sug med acceptans och medveten närvaro, börjat användas i återfallspreventiva kurser. Andra inslag som tillkommit på senare år handlar om hur man ska hitta ett stödjande umgänge och nätverk, och om att ha en balanserad livsstil.

En kurs i återfallsprevention omfattar följande grundmoment:

  • Kartläggning av risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser känslor av sug efter alkohol.
  • Sug och färdigheter att hantera sug.
    Kartläggning av positiva och negativa konsekvenser av såväl drickandet som av nykterheten.
  • Olösta problem som riskfaktor för återfall. Problemlösning.
  • Att tacka nej till alkohol.
  • Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
  • När livet överraskar – nödplaner för oväntade och omtumlande händelser.
  • Summering och utvärdering.

Återfallsprevention för behandling av missbruk och beroende ingår i Socialstyrelsens preliminära riktlinjer för missbruks- och beroendevård. På Socialstyrelsens webbsida hittar du riktlinjernas söksidor och där kan du filtrera fram rekommendationerna (1-10) för olika problemområden genom att skriva återfallsprevention i rutan för fritextsök. (länken öppnar en ny sida >>>) Återfallsprevention i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård