010-498 47 00

ENSAMKOMMANDE

MÅLGRUPP

Ensamkommande som har fyllt 18 år och som behöver fortsatt stöd ut i samhället

TEORI OCH METOD

I våra utslussboenden för ensamkommande arbetar vi med att skapa tillitsfulla relationer med de boende samt att ge dem det inflytande och den delaktighet som de behöver för att så långt som möjligt kunna påverka sina egna liv i det nya samhället och i den nya kontexten.

Vi erbjuder följande:

– Boende i egen lägenhet med tillgängligt stöd dygnet runt. Stödet utformas utifrån den vårdplan som socialtjänsten presenterar. Vårdplanen mynnar sedan ut i en genomförandeplan, där Lejongårdar åtar sig det uppdrag som den ensamkommande tillsammans med socialtjänsten och Lejongårdar kommer fram till. Genomförandeplanen följs sedan upp genom månadsrapporter samt personliga uppföljningar.

– Praktisk assistans, som exempelvis boendestöd, myndighetskontakter eller kontakter med hälso- och sjukvård, studie- och yrkesvägledning, språkträning, möta nya sociala sammanhang eller hitta meningsfulla aktiviteter.

– Stöd i att återknyta kontakt med nära och kära eller att knyta an till nya personer eller kontaktnät i Sverige.

– Psykosociala samtal vid behov, samt stöd i kontakter för traumabearbetning eller andra professionella samtalskontakter.

BOENDETYPER

Träningslägenheter:

I våra träningslägenheter ger vi extra stöd i att kunna sköta ett boende och de boenderegler som finns. Vi finns även med och ger stöd i hushållsbudgetering, praktiska hushållssysslor och det sociala samspelet med grannar och hyresvärdar. Målet är att den som bor i våra träningslägenheter ska kunna få en fungerande vardag. Vidare arbetar vi för att de boende ska hitta en sysselsättning och en meningsfull fritid.

Utslussboende:

I våra utslussboenden koncentreras stödet på livet ut i det svenska samhället. Det kan innebära fungerande sysselsättning och en tillfredsställande försörjning. Det kan också innebära att få mer kunskap kring det svenska samhället och det sociala samspelet eller att förbättra sig i det svenska språket. Vi utgår från den boendes behov och försöker så långt som möjligt uppmuntra självbestämmande och medverkan i planeringen. För de som önskar är vi även behjälpliga i att återknyta kontakter med nära och kära runt om i världen samt att knyta nya sociala kontakter i Sverige.