010-498 47 00

Utslussboende – ökad självständighet och en förbättrad livskvalitet

Lejongårdar erbjuder utslussboenden till personer som kan tänkas behöva ytterligare stöd i boendet men där fokus i stödet ligger på delaktighet och/eller återanpassning i samhället.

Ett utslussboende kan vara steget efter en träningslägenhet men det kan även vara steget ut i samhället efter en vistelse på en institution, exempelvis HVB-hem, sjukhus eller fängelse.

Därav varierar målgrupperna i våra utslussboenden. Våra boendestödjare har dock en bred erfarenhet och kompetens inom socialt arbete, vilket gör att vi kan anpassa stödet efter de flesta individers behov.

Z

Vilket stöd kan vi ge?

I våra utslussboenden strävar vi efter att de boende ska känna en ökad självständighet och en förbättrad livskvalitet. Målet är att de boende ska känna sig tryggare och bättre rustade att möta utmaningar i samhället när placeringen hos oss upphör.

Vår personal finns med som stöd så länge behovet finns. Vi arbetar utifrån normaliseringsprincipen med långsiktighet och hållbarhet som ledord i utslussplaneringen. Stödet fokuserar till största del på integration i samhället, med ett tryggt boende som bas. Genomförandeplanen bestäms utifrån den vårdplan som uppdragsgivaren har upprättat.

I utslussboendena erbjuder Lejongårdar:

  • En kvalificerad kontaktperson kopplad till varje boende
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Stöd i myndighetskontakter
  • Motiverande samtal (MI)
  • KBT-inriktade samtal (kognitiv teori)
  • Social träning (strävan mot självständighet)
  • Stöd i att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter
  • Nätverksarbete