LEJONGÅRDAR FAMILJEHEM

Vi erbjuder individen en trygg familj där hen får möjlighet att utvecklas i en positiv riktning.

VI VILL HJÄLPA DIG

Vi erbjuder individen en trygg familj där hen får möjlighet att utvecklas i en positiv riktning.

Vi arbetar individanpassat utifrån bakgrund, förmåga och eventuell problematik.

Familjehemmet får kontinuerlig handledning och vid behov erbjuder vi riktade vårdinsatser till den placerade och familjehemmet. Till exempel kan neuropsykiatrisk utredning och samtal erbjudas. 

MÅLSÄTTNING

Förutsättningen för positiv förändring utgår från goda relationer och positiva förebilder.

Därför lägger vi stor vikt vid att den första viktiga uppgiften i arbetet med individen är att tålmodigt bygga upp ett förtroende, en ömsesidig, varm, pålitlig och varaktig relation. 

Vår målsättning är att ge individen förutsättningar att kunna leva ett självständigt och fullvärdigt liv.

OM

VERKSAMHETEN

Vid varje placering finns en familjehemskonsulent kopplad till familjehemmet.

Familjehemskonsulentens uppgift är bland annat att säkerställa att individens behov av stöd uppfylls i enlighet med den genomförande plan som tagits fram, sköta eventuell kontakt med ursprungsfamiljen samt träffa individen och familjehemmet enligt en plan som upprättas vid placeringens början.

VARFÖR VÄLJA

LEJONGÅRDAR?

En individ som blir placerad i något av våra familjehem får komma till en trygg familj som hjälper och stöttar hen i vardagen med allt vad det innebär.

Vi har gedigen erfarenhet och engagerad personal med bred kompetens. Vi erbjuder även familjehemmen fortbildningar, täta uppföljningar och kontakt.

JOUR

Journummer för befintliga familjehem: 010 – 498 46 95