010-498 47 00

Lejongårdar Stödboende

Lejongårdar Stödboendes huvudmål

Lejongårdar Stödboendes huvudmål är att fungera som stöd för våra klienter så de kan leva ett självständigt liv med en väl fungerande vardag.

Lejongårdar har en väl utvecklad stödboendeverksamhet.

Våra stödboenden är belägna i Skåne och Halland.

En del av våra stödjande insatser:

 • MI- Motiverande samtal
 • ADL- träning
 • Stöd i vardagen
 • Social träning
 • Stöd i integration
 • Stöd till sysselsättning/praktik
 • Anhörigstöd
 • Stöd vid myndighetskontakt
 • Läkar- och tandvårdskontakter
 • Drogtest

denna gör att alla är stängda

denna gör att alla är stängda.

Stödboendeverksamheten

Lejongårdars Stödboende riktar sig till personer som har fyllt 16 år och vi har ingen övre åldersgräns. Vi hjälper personer..

 • med psykosocial problematik
 • med psykisk ohälsa
 • med funktionshinder
 • som ska slussas ut från genomförda behandlingar
 • som ska integreras i det svenska samhället
 • med skyddsbehov

Vårt stödboende ger klienten stöd i att hantera sin vardag och möjlighet till att leva ett självständigt liv. Stödboende ges i en lägenhet i Lejongårdars regi och vår målsättning är att klienten ska ha möjlighet till eget boende, i egen eller Lejongårdars regi.

 

Stöd i hela processen

Vi arbetar aktivt för att motverka utanförskap så att man har möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känna sig delaktig i samhället.

Lejongårdar Stödboende ger stöd i hela processen, och vi vänder oss även till nyanlända som behöver stödboende med fortsatta insatser under integrationen in i det svenska samhället.

Vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet. Boendestöd individanpassas efter varje klients behov, och innefattar ADL-träning, ekonomi och hälsa, myndighetskontakter samt sociala interaktioner i form av exempelvis praktik, daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och relationer.

Stöd i boendet

De stödjande insatserna utformas efter varje klients behov, med målet att klienten ska ha en väl fungerande vardag och ingå i ett socialt sammanhang. Vi arbetar därför med att hitta enkla, praktiska och individuellt anpassade vardagslösningar för att hjälpa varje klient till ökad livskvalitet – dygnet runt, året runt.